Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

mandag 22. mars 2021

Årsmøtet 18. mars 2021

Krona.jpgRomsdalsmuseets Venner hadde årsmøte på Krona, Romsdalsmuseet, 18. mars 2021, hvor nærmere 25 medlemmer deltok (max antall var 25 pga Koronoaen). Det har vært et annerledesår i 2020 så det monner, uten at vi trenger å gå i detalj.  Nå håper og tror vi på normalitet mot sommeren.

 

Romsdalsmuseets Venner

Protokoll fra årsmøtet 2021

KRONA 18.mars kl. 18.00


1. Konstituering

Styreleder Olaf Kolflåth åpnet årsmøtet og ønsket velkommen på vegne av styret. Det var ingen merknad til innkallingen. 23 medlemmer møtte totalt i tillegg til styrets arrangører. Årsmøtet valgte Fred Olav Slutaas til å lede møtet og Hilde Stenmark Kvennes som referent. Ingeborg Braute og Tormod Skarsbø ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.2. Årsmelding

Fred Olav Slutaas gikk gjennom forslaget til årsmeldingen og gjorde rede for det sittende styret.


Tema for årboka i år var «Lyden av Romsdal» og var i et opplag på 1000 stk. Denne er viktig for museet for å få ut fagstoff.


2020 har naturlig nok vært et lite aktivt år, med Covid-19 hengende over oss. RMV sine formiddags-kafeér, med fullt auditorium hver gang ble utsatt i 2020, og det har ikke vært arrangert noen turer eller andre arrangement, med unntak av Formiddagskafé i januar og februar, før pandemien. I tillegg ble det avholdt dugnad over to dager på museets område, med godt oppmøte.


Siden museet har vært åpent, så var statist-gruppen med Tor Venaas i spissen allikevel aktive en del dager i sommersesongen.


Informasjon til medlemmene går gjennom medlemsavisen som sendes ut 3 ganger i året. Den sendes både elektronisk og pr. post til de som ikke ha e-post.


RMV takket alle samarbeidende organisasjoner og Romsdalsmuseet Venner .Stor takk også til de i RMV som styrer Formiddagskaféen til vennelaget – og alle andre som bidrar med innsats gjennom året.


Årsmøtet godkjente årsmeldingen.


3. Regnskap

Olaf Kolflåth la fram og gjennomgikk regnskapet for 2020 som ble beskrevet i årsmeldingen.


Medlemstallet er 208 personer, 301 familiemedlemmer og 14 bedrifter, og er redusert spesielt i enkeltmedlemmer fra 2019-tall. Romsdalsmuseets Venner utgjør ca 1300 arbeidstimer i 2020. Dette tilsvarer ca.0,75 årsverk i 2020.


Regnskapet følger kalenderåret. Pr. 31.12.2020 viste regnskapet et årsunderskudd på -9.681,87. Inkludert tilskudd til Leikarringen på 35.000,-. Holmarka er nå helt ute fra RMV’s regnskap. Egenkapital er på kr. 129.948,- pr. 31.12.2020. Regnskapet er først av Kalle Welle


Fremlagt regnskap er funnet i orden i samsvar med lov og god regnskapsskikk av revisor uten merknader.


Årsmøtet godkjente regnskapet.
4. Godtgjørelse til styret

Det er ingen som har stilt krav om godtgjørelse, men som tidligere vedtatt går styre-medlemmer og varamedlemmer gratis inn på alle arrangement, med unntak av turer og særs kostbare arrangement. Dette ble vedtatt enstemmig.5. Valg

Randi Fiksdal gikk gjennom valgkomiteens forslag og ordstyrer Fred Olav Slutaas administrerte valget:


Styret for Romsdalsmuseets Venner:


Leder Olaf Kolflåth Funksjonstid 2022

Styremedlem Randi Thommassen Funksjonstid 2022

Styremedlem Fred Olav Slutaas Funksjonstid 2022


Styremedlem Kalle Welle Funksjonstid 2023

Styremedlem Hilde Nauste Myhre Funksjonstid 2023


Varamedlemmer:


Varamedlem Tor Verås Funksjonstid 2022

Varamedlem Ingunn Enga Funksjonstid 2022


Vara medlem Marit Bugge Andersen Funksjonstid 2023

Vara medlem Bård Lyster Funksjonstid 2023


Venneforeningens representant i Romsdalsmuseets styre:


Representant Olaf Kolflåth Funksjonstid 2022

Vararepresentant Fred Olav Slutaas Funksjonstid 2022Venneforeningens representanter i Romsdalsmuseets årsmøte:


Tor Verås Funksjonstid 2022

Berit Mette Mittet Bø Funksjonstid 2022

Tormod Skarsbø Funksjonstid 2022

Vararepresentantar

Kalle Welle Funksjonstid 2022

Merete Halstensen Funksjonstid 2022

Trine Hoem Funksjonstid 2022


Revisor: BDO as, Romsdalsmuseets revisor er revisor for Romsdalsmuseets Venner.


Valgkomite:

Harry Hestad funksjonstid til 2022

Harald Valved funksjonstid til 2023

Ny representant velges av styret etter årsmøtet funksjonstid til 20246. Kontingent 2022

Styret har drøfta dette og man har foreløpig valgt å framsette forslag om uendra kontingent, spesielt nå i covid-19 tiden. Kontingenten blir dermed uendret etter siste økning i 2018. Familie kr.450,-, enkelt kr. 400,- og bedrifter kr. 450,-. for 2022.

Årsmøtet godkjente forslaget til kontingent for 2022.


7. Innkomne saker

Det var ingen innkomne forslag.


Etter disse sakene ble årsmøtet avsluttet.


Etter avsluttinga av det formelle årsmøtet ble Anne Marie Moen og Ingeborg Braute takket av etter sin innsats i styret gjennom mange år. Randi Fiksdal ble også takket av for presentasjonen av valgkomiteens resultat og Fred Olav Slutaas fikk også blomster som takk for innsatsen som ordstyrer.

Orientering ved Romsdalsmuseets direktør

Til slutt informerte Hans-Olav Solli om aktuelle saker i Romsdalsmuseet og presenterte seg selv. Romsdalsmuseets resultat for 2020 endte med et resultat på 2,7 mill. i overskudd. Dette skyldtes tilskuddet fra Kulturdepartementet, men også innstramming og redusert aktivitet som man først så resultat av mot slutten av året. Ser man det i sammenheng med underskuddet i 2019, balanseres resultatet bra.


Romsdalsmuseet har fått mye mediaoppmerksomhet i året så langt, og det er godt besøk på museet. På trappene er en samisk utstilling i mai, og en utstilling med Ernst og Kurt Schwitters til sommeren.


I desember i fjor ble samarbeidsavtalen med The Kavli Foundation i USA undertegnet. Med det har museet driftsansvaret fra 1.1.2021. Og det er ansatt en leder for Kunnskapssenteret.


På Nesset prestegard er det full restaureringsaktivitet, med utvikling av nye utstillinger. Og for Veøya er det for første gang satt opp båtrute i samarbeid med reiselivsprosjektet i Molde Kommune og andre aktører


På Friluftsmuseet er det nytt tak Vistdal skolen og nytt grindbygg bak garasjen. Holmarka har også stor aktivitet.

På samlingsforvaltningen er TV Romsdal arkivet en stor oppgåve for tiden, og andre store arkiver. Og det er fleire spennende prosjekter på gang på forskningssiden.


Ellers har besøket tatt seg godt opp, både i 2020 og fram til i dag. Og Bunad Verksted går også godt for tiden. Til slutt takket direktøren Romsdalsmuseets Venner for den store innsatsen gjennom frivillighet.


Under årsmøtet, ble det servert kaffe og kaker i Kafé Mali. Etter årsmøtet var det kåseri med Haraldr Bjellvåg. Det ble også gitt anledning til å se den nye Dr. Proktor utstillingen i Skiftende utstilling.


Molde

18.mars 2021
--------------------------------- ----------------------------------

Ingeborg Braute                                                Tormod Skarsbø
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar