Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

fredag 27. mars 2020

Årsmøtet i RMV 2020


Styreleder Olaf Kolflåth (t.h. på bildet) åpnet årsmøtet på Krona 5.3.20 og ønsket velkommen på vegne av styret. Det var ingen merknad til innkallingen. 36 medlemmer møtte totalt. Årsmøtet valgte Erling Hjelset (midten) til å lede møtet og Hilde Stenmark Kvennes (t.v.) som referent. Ole Haugland og Turid Skovset ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.


2. Årsmelding
Olaf Kolflåth gikk gjennom forslaget til årsmeldingen og gjorde rede for det sittende styret.
Videre ble det referert til det utdelte regnskapet, som blir gjennomgått under punkt 3.
Se punkt 3. for øvrig gjennomgang av regnskapet. RMV har i 2019 bevilget støtte til Leikarringen med 41.000,-.

2019 har vært et aktivt år, med mye aktivitet. RMV har lykkes med formiddags-kaféene, med fullt auditorium hver gang. Turen ut til Ona med medlemmene var også vellykket.

Medlemstallet er 251 enkeltpersoner, 309 familiemedlemmer og 14 bedrifter, og ligger på samme nivå som 2018. Tema for årboka i år var «Migrasjon» og var i et opplag på 1000 stk. Denne er viktig for museet for å få ut fagstoff. Romsdalsmuseets Venner utgjør ca 1500 arbeidstimer i 2019, i tillegg kommer dyrevennenes arbeid på Holmarka ca 4500 timer. Totalt antall dugnadstimer 6000. Dette tilsvarer ca.4 årsverk i 2019.
Holmarka har nå blitt utskilt fra RMV og har etablert egen forening under navnet Holmarkas Dyrevenner, fom. 1.1.2020.

Informasjon til medlemmene går gjennom medlemsavisen som sendes ut 3 ganger i året. Den sendes både elektronisk og pr. post til de som ikke har e-post.

Leder takket alle samarbeidende organisasjoner, Moldemarkas Venner, Molde Husflidslag, Molde og Omegn Hagelag og Dyrevennene på Holmarka. Stor takk også til de i RMV som styrer Formiddagskaféen til vennelaget – og alle andre som bidrar med innsats gjennom året.


Årsmøtet godkjente årsmeldingen.


3. Regnskap
Styremedlem Olaf Kolflåth la fram og gjennomgikk regnskapet for 2019 som ble utdelt på årsmøtet.

Regnskapet følger kalenderåret. Pr. 31.12.2019 viste regnskapet et årsunderskudd 60.903,67. Dette må sees i sammenheng med fjorårets regnskap og skyldes oppgjør knyttet til Holmarka. Sum eiendeler inkl. Holmarkas regnskap er kr. 313.687,85. I meldingsåret har venneforeningen vedtatt å støtte Leikarringen med kr. 41.000,- Viser for øvrig til regnskapet som følger årsprotokollen.

Fremlagt regnskap er funnet i orden i samsvar med lov og god regnskapsskikk av revisor uten merknader.

Årsmøtet godkjente regnskapet.


4. Godtgjørelse til styret
Det er ingen som har stilt krav om godtgjørelse, men som tidligere vedtatt går styre-medlemmer og varamedlemmer gratis inn på alle arrangement, med unntak av turer og særs kostbare arrangement. Dette ble vedtatt enstemmig.


5. Valg
Olaf Kolflåth gikk gjennom valgkomiteens forslag, disse ble deretter valgt:

Styret for Romsdalsmuseets Venner:

Leder Olaf Kolflåth Funksjonstid 2022
Styremedlem Randi Thommassen Funksjonstid 2022
Styremedlem Fred Olav Slutaas Funksjonstid 2022

Styremedlem Kalle Welle Funksjonstid 2021
Styremedlem Anne Marie Moen Funksjonstid 2021

Varamedlemmer:

Varamedlem Tor Verås Funksjonstid 2022
Varamedlem Hilde Nauste Myhre Funksjonstid 2022

Varamedlem Ingeborg Braute Funksjonstid 2021
Varamedlem Tora Kristine Risan Bergem Funksjonstid 2021

Venneforeningens representant i Romsdalsmuseets styre:

Representant Olaf Kolflåth Funksjonstid 2022
Vararepresentant Fred Olav Slutaas Funksjonstid 2021


Venneforeningens representanter i Romsdalsmuseets årsmøte:

Tor Verås Funksjonstid 2022
Berit Mette Mittet Bø Funksjonstid 2022
Tormod Skarsbø Funksjonstid 2022

Vararepresentantar
Kalle Welle Funksjonstid 2022
Merete Halstensen Funksjonstid 2022
Trine Hoem Funksjonstid 2022

Revisor: BDO as, Romsdalsmuseets revisor er revisor for Romsdalsmuseets Venner.

Valgkomite:
Randi Fiksdal funksjonstid til 2021
Harry Hestad funksjonstid til 2022
Harald Valved funksjonstid til 2023


6. Kontingent 2021
Under forrige årsmøte ble det foreslått å øke familie-kontingenten med kr. 50,-. Forslaget ble ikke trukket tilbake under føresetnad at styret før neste år drøfter kontingent-spørsmålet og ordningen med museet, der en kontingent med og en uean årboka kan være en løsning.

Styret har drøfta dette på styremøte 14.1, og man har foreløpig valgt å framsette forslag om uendra kontingent. Kontingenten blir dermed uendret etter siste økning i 2018. Familie kr.450,-, enkelt kr. 400,- og bedrifter kr. 450,-. for 2021.

Årsmøtet godkjente forslaget til kontingent for 2021.

7. Innkomne saker
Det var ingen innkomne forslag.

Etter avsluttinga av det formelle årsmøtet ble Terje Kolstad takket av etter sin innsats i styret gjennom mange år. Randi Fiksdal ble også takket av for presentasjonen av valgkomiteens resultat og Erling Hjelset fikk også blomster som takk for innsatsen som ordstyrer. Som nytt medlem ble Hilde Nauste Myhre oppmuntret med blomsterbukett.

Orientering ved Romsdalsmuseets direktør
Til slutt informerte David Berg Tuddenham om aktuelle saker i Romsdalsmuseet.

Nesset prestegard ble kjøpt av museet fra Opplysningsvesenets fond høsten 2019. Det ble vist bilder av restaureringen av eksteriøret, som er første del av arbeidet som skal gjøres på garden. David viste bilde fra arbeidet. Arbeidet gir også viktig informasjon om det historiske ved bygningen, og museet har også hatt et dypdykk hos Riksantikvaren og mye viktig informasjon har kommet fram.

Ved Bud Kystmuseum, har man overtatt bygningen som huset Kystkulturutstillingen. Det har vært mye arbeide med å oppgradere utstillingen, bl.a. med båter fra samlingen på Fiskerimuseet. Vi har også inngått et samarbeide med Brunvoll og lager i underetasjen et motorverksted basert så samlinger ved bedriften. I tillegg blir det en motor ved inngangen og en truster ute på plassen.

RM har 24 aksjesjoner med 333 objekter, verktøysamlingen Anders Orvik, reklameeffekter fra Romsdals Fellesbank, premiesamlingen til Ingolf Mork, og Birkelands fotoarkiv.

David refererte til utstillingene i skiftende utstilling gjennom året med A. Sylthe-malerier, Gerhard Munthe-utstillingen fra Nasjonalmuseet, Kirkhorn fotoutstilling, Atle Færøy og Anne- Brit Krag’s utstilling, samt kunstforeningens medlemsutstilling og utstillingen til Hilde B. Brunvoll.

Forskning på Romsdalsmuseet dreier seg i stor grad om «Fogderifylket» - et forskningsprosjekt som involverer alle musea i fylket som vi koordinerer.

Det er ca 7000 timer frivillig innsats ved museet. Vi hadde 140 publikums-arrangement alene og sammen med RMV og andre.

Vi hadde en nedgang i cruise på 32% og nedgang i totalt antall besøkende fra 65099 til 58902 ved Krona.

Det ble også referert til et underskudd ved museet som følge av svikt i besøkstall.

David fortalte også om utdelingen av Kongens fortjenestemedalje i fjor til Bjørn Austigard ved museet.

Til slutt takket direktøren Romsdalsmuseets Venner og Dyrevennene for den store innsatsen gjennom frivillighet.

Under årsmøtet, ble det servert kaffe og kaker i Kafé Mali. Etter årsmøtet var det utstillingsåpning av Sidsel Colbjørnsens utstilling i skiftende utstilling.

Molde
5.mars 2020
--------------------------------- ----------------------------------
Ole Haugland  (sign.)                                     Turid Skovset (sign.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar