Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

tirsdag 26. mars 2019

Protokollen fra årsmøtet 2019

Romsdalsmuseets Venner
Protokoll fra årsmøtet 2019
KRONA 21. februar 2019 kl. 19.00

1. Konstituering

Styreleder Olaf Kolflåth åpnet årsmøtet og ønsket velkommen på vegne av styret. Det var ingen merknad til innkallingen. 28 medlemmer møtte totalt. Årsmøtet valgte Erling Hjelset til å lede møtet og Hilde Stenmark Kvennes som referent. Turid Skovseth og Arne Sandøy ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.

2. Årsmelding
Olaf Kolflåth gikk gjennom forslaget til årsmeldingen og gjorde rede for det sittende styret.
Videre ble det referert til det utdelte regnskapet, som blir gjennomgått under punkt 3.
Også i år er det støttet formidlingstiltak gjennom Romsdalsmuseet, se punkt 3. for øvrig gjennomgang av regnskapet.

2017 har vært et aktivt år, med mye aktivitet og investeringer knyttet til Holmarka og utviklingen der. Medlemstallet er 256 personer, 298 familiemedlemmer og 14 bedrifter, og ligger på samme nivå som 2017.Årboka for 2018 hadde et opplag på 1000. Denne er viktig for museet for å få ut fagstoff. Dugnadsinnsatsen 2018 utgjør 1400 arbeidstimer, i tillegg kommer dyrevennenes arbeid på Holmarka 4500 timer. Totalt antall dugnadstimer 5900. Dette tilsvarer ca.3,5 årsverk i 2018.

Informasjon til medlemmene går gjennom medlemsavisen som sendes ut 3 ganger i året. Den sendes både elektronisk og pr. post til de som ikke ha e-post.

Leder takket alle samarbeidende organisasjoner, Moldemarkas Venner, Molde Husflidslag, Molde og Omegn Hagelag og Dyrevennene på Holmarka. Stor takk også til de i RMV som styrer Formiddagskaféen til vennelaget – og alle andre som bidrar med innsats gjennom året.

Liv Sølverød gikk gjennom året på Holmarka. Oppgavene for Dyrevennene er driften på Holmarka – som har vært drevet på utelukkende frivillig basis de siste fire årene, med vaktordninger for alle de frivillige.

Det tilbys besøksordning til alle barnehager, som det er laget et system for. Dyrevennene samarbeider tett med mange organisasjoner, både private organisasjoner og offentlig virksomhet. Holmarka formidler dyrevelferd og dyrehold som sin hovedoppgave.

Av vedlikeholdsarbeider har dugnadsgjengen med den nye traktoren drenert store deler av området, og også vendt beitene. Det er også bygget opp en forsøkshage med planter, frukttrær og nyttevekster. Det er også anlagt en andedam til endene.
Det er lite problemer med driften i forhold publikum, selv om det har vært noe mindre hærverk og utfordringer med løse hunder. Dyreholdet er dels basert på løsdrift og sosialisering av dyra er viktig. Liv presenterte også alle dyrene.
Dyrevennene arrangerer en rekke ulike arrangementer gjennom året, alene og sammen med mange forskjellige samarbeidspartnere.
Holmarka søker mye støtte i ulike ordninger for å finansiere vedlikehold og tilrettelegging for drift. Museet betaler ordinære driftskostnader.

Etter innlegget fra Holmarka ble det utdelt en gave til Liv Sølverød og Stig Vesterå som er hovedpersonene bak Dyrevennene fra styrets leder.

Årsmøtet godkjente årsmeldingen.


3. Regnskap
Styremedlem Olaf Kolflåth la fram og gjennomgikk regnskapet for 2018 som ble utdelt på årsmøtet.

Regnskapet følger kalenderåret. Pr. 31.12.2018 viste regnskapet et årsresultat på kr.54.212,53,-. Sum eiendeler inkl. Holmarkas regnskap er kr. 374.295,52.  I meldingsåret har venneforeningen vedtatt å støtte Romsdalsmuseet med kr. 107.346,- der Leikarringen med kr. 25.000 og Hjertøyas Venner med kr. 10.000 er inkludert. Lån fra Moldemarkas Venner er i sin helhet tilbakebetalt i 2018. Viser for øvrig til regnskapet som følger årsprotokollen.

Fremlagt regnskap er funnet i orden i samsvar med lov og god regnskapsskikk av revisor uten merknader.

Årsmøtet godkjente regnskapet.


4. Godtgjørelse til styret
Det er ingen som har stilt krav om godtgjørelse, men som tidligere vedtatt går styre-medlemmer og varamedlemmer gratis inn på alle arrangement, med unntak av turer og særs kostbare arrangement. Dette ble vedtatt enstemmig.


5. Valg
Olaf Kohlflåth gjennomgikk gikk gjennom valgkomiteens forslag:

Styret for Romsdalsmuseets Venner:

Leder                                      Olaf Kolflåth                           Funksjonstid 2020
Styremedlem                         Oslaug Lisbeth Stranden       Funksjonstid 2020
Styremedlem                         Fred Olav Slutaas                  Funksjonstid 2020

Styremedlem                         Kalle Welle                              Funksjonstid 2021
Styremedlem                         Anne Marie Moen                  Funksjonstid 2021

Varamedlemmer:

Varamedlem                          Tor Verås                               Funksjonstid 2020
Varamedlem                          Terje Kolstad                          Funksjonstid 2020

Vara medlem                         Ingeborg Braute                     Funksjonstid 2021
Vara medlem                         Tora Kristine Risan Bergem  Funksjonstid 2021

Venneforeningens representant i Romsdalsmuseets styre:

Representant                         Olaf Kolflåth                           Funksjonstid 2020
Vararepresentant                   Oslaug Lisbeth Stranden       Funksjonstid 2021


Venneforeningens  representanter i Romsdalsmuseets årsmøte:

                                               Tor Verås                                Funksjonstid 2020
                                               Berit Mette Mittet Bø              Funksjonstid 2020
                                               Tormod Skarsbø                    Funksjonstid 2020

                                              
Vararepresentantar
                                               Kalle Welle                             Funksjonstid 2020
                                               Merete Halstensen                 Funksjonstid 2020
                                               Trine Hoem                            Funksjonstid 2020

Revisor: BDO as,  Romsdalsmuseets revisor er revisor for Romsdalsmuseets Venner.

Valgkomite:
Terje Kolstad                                                                         funksjonstid til 2020
Randi Fiksdal                                                                        funksjonstid til 2021
Den tredje personen til valkomiteen får styret fullmakt av årsmøtet til å finne i etterkant av årsmøtet.


6. Kontingent 2020
Under årsmøtet ble det foreslått å øke familie-kontingenten med kr. 50,-. Forslaget ble ikkje trukket tilbake under føresetnad at styret før neste år drøfter kontingent-spørsmålet og ordningen med museet, den en kontingent med og en utan årboka kan være en løsning.  Kontingenten blir dermed uendret etter siste økning i 2018. Familie kr.450,-, enkelt kr. 400,- og bedrifter kr. 450,-. for 2020.

Årsmøtet godkjente forslaget til kontingent for 2020.

7. Innkomne saker
Det var ingen innkomne forslag.

Etter avsluttinga av det formelle årsmøtet ble Rolf Bjerkeset takket av etter mangeårig innsats i styret og Erling Hjelset fikk også blomster som takk for innsatsen som ordstyrer.


Orientering ved Romsdalsmuseets direktør

Til slutt informerte David Berg Tuddenham om aktuelle saker i Romsdalsmuseet. Han startet med å referere til de fem månedene han har vært tilsatt som direktør.
De to store prosjektene som farget noe av fjoråret var kjøpsprosessen rundt Nesset prestegard og Bud Museum som pågår inn i 2019.
Av andre ting som har opptatt museet gjennom 2018, så har vi mye arbeid rundt samlingene og bygningsporteføljen, der 20 hus har hatt aktivt vedlikehold gjennom året.

På arkivsiden er Bolsønes-arkivet viktig i 2018 som et av de større arkivtilfanga. Linjebyggs arkiver er også kommet til arkivet. Totalt 753 hyllemeter opptas av arkivet. På fotosiden har vi fått den komplette samlingen fra Kirkhorns private samling. 75.000 bilder er digitalt tilgjengelig for publikum.

Besøkstallene for året ble referert, og besøkstallene for Krona har stabilisert seg. Det har vært fem tørre utstillinger i skiftende utstillinger i Krona og tre mindre utstillinger i andre lokaler.

Romsdalsmuseets er godt synlig på nett og årboka publiseres også på nett. Årboka ble for øvrig en temabok «Fra samlingene».


2019 ble et stort år med cruise-gjester i 2018. Over 14.000 i 2018 var en dobling i registrerte bussede cruiseturister til museet i forhold til 2017.

Bunad Verksted fikk i året en ansiktsløftning og ble en del av den internasjonale organisasjonene Économusée.

På formidlingssiden er det en rekke spennende prosjekter som har vært gjennomført i skoleformidling alene eller i samarbeide med andre. Av andre parter er Friluftsrådet inkludert med Helseløype for å nevne noe.

På forskningssiden er Fogderiprosjektet et tre-årig prosjekt som koordineres av Romsdalsmuseet. Også Idrettsprosjektet – er nå i gang og styres herfra.
Vi fikk også Stavik-breva inn i Unecos verdensarvsliste i 2018.

Direktøren understreker den mangesidige virksomheten ved museet og stort arbeidstrykk.

Til slutt takket direktøren Romsdalsmuseets Venner og Dyrevennene for den store innsatsen gjennom frivillighet.

David Berg Tuddenham ble takket med blomster.

Under årsmøtet, ble det servert kaffe og kaker i Kafé Mali. Etter årsmøtet var utstillingene tilgjengelige for medlemmene.

Molde
21. februar 2019
Turid Skovseth                            Arne Sandøy           

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar