Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

mandag 1. mai 2017

Årsmeldinga for 2016Romsdalsmuseets Venner

Protokoll fra årsmøtet 2017


KRONA 2. mars 2017 kl. 19.00

1. Konstituering

Styreleder Olaf Kolflåth åpnet årsmøtet og ønsket velkommen på vegne av styret. Det var ingen merknad til innkallingen. 45 medlemmer møtte totalt. Årsmøtet valgte Erling Hjelset til å lede møtet og Hilde Stenmark Kvennes som referent.
Dagrun Austigard og Svein Erik Skarsbø ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.2. Årsmelding
Olaf Kolflåth (bildet) gikk gjennom forslaget til årsmeldingen. 2016 har vært et spennende år, med mye aktivitet og investeringer knyttet til Holmarka og utviklingen der. Medlemstallet er økt med 41%, totalt 250 medlemmer. Årboka for 2016 hadde et opplag på 1400, første opplag på 1000, og et nytt opplag på 400 etter årsskiftet. Denne er viktig for museet for å få ut fagstoff. Dugnadsinnsatsen 1500 timer for RMV, og 4500 timer for Romsdalsmuseets dyrevenner, totalt 4,2 årsverk.

Romsdalsmuseet har inngått avtale med Molde Kommune om ansvar og drift av Holmarkafra 1.1.2016 og i 20 år framover. Museet har gitt videre tillatelse til RMV (med Dyrevennene)og Moldemarkas Venner (som disponerer saga) til disponering av grunn til utvikling av Holmarka. Romsdalsmuseets Venner har i år investert og ferdigstilt Treningsbane/løkke til en sum av kr. 600.000,-.
Søknad om spillemidler til idrettsanlegg er søkt og godkjent av Molde Kommune. Søknad om kr. 300.000,- utbetales i løpet av få år. Moldemarkas Venner og RMV har forskuttert investeringen. Vi takker Moldemarkas Venner for rentefritt lån på kr. 150.000.-, fram til spillemidlene er utbetalt.
Det er også innkjøpt en parktraktor med graver til Holmarka som har vært en nyttig investering.
Dyrevennene har utført en fantastisk dugnadsinnsats, så vel fordyrestell, vedlikehold og trivsel på Holmarka. Vi takker hjertelig til alle samarbeidspartnere; Dyrevennene, Moldemarkas Venner, Turistforeningen og Molde og Omegn Hagelag.
Olaf takket for samarbeidet med museet og alt det medlemmene stiller opp med av dugnadsinnsats gjennom året.

3. Regnskap
Styremedlem Olaf Kolflåth la fram regnskapet for 2016. Regnskapet følger kalenderåret. 31.12.2016 viste det et underskudd på kr. 181 362.17,
Foreninga hadde 1.1.2017 en negativ egenkapital på kr.40.423,77. Resultatet skyldes føring av regnskapet etter kontantprinsippet, og gjennom forskutteringen av tippemidler til banen på Holmarka, blir resultatet som over. Tippemidlene blir utbetalt i løpet av de nærmeste årene.
Viser forøvrig til at fremlagt regnskap er funnet i orden i samsvar med lov og god regnskapsskikk, men revisors beretning vil først bli tilsendt når underskrevet regnskap fra årsmøtedagen blir sendt til revisor, som har kommentert godkjenning pr. e-post til styrets leder. Årsmøtet godkjente regnskapet.

4. Godtgjørelse til styret
Det er ingen som har stilt krav om godtgjørelse, men som tidligere vedtatt går styre-medlemmer og varamedlemmer gratis inn på alle arrangement, med unntak av turer og særs kostbare arrangement. Dette ble vedtatt enstemmig.
5. Valg
Leder av valgkomiteen Liv Gjerd Johansen, gikk gjennom valgkomiteens forslag.


Styret for Romsdalsmuseets Venner:

Leder                                      Olaf Kolflåth                           Funksjonstid 2018
Ikke på valg:
Styremedlem                         Oslaug Lisbeth Stranden       Funksjonstid 2018
Styremedlem                         Fred Olav Slutaas                  Funksjonstid 2018
Gjenvalgt:
Styremedlem                         Rolf Bjerkeset                        Funksjonstid 2019
Styremedlem                         Anne Marie Moen                  Funksjonstid 2019

Varamedlemmer:
Ikke på valg:
Varamedlem                          Terje Kolstad                          Funksjonstid 2018
Varamedlem                          Gerhard Hestad                     Funksjonstid 2018
Gjenvalgt:
Varamedlem                          Ingeborg Braute                     Funksjonstid 2019
Varamedlem                          Aase Mittet                             Funksjonstid 2019


Venneforeningens representant i Romsdalsmuseets styre:


Representant                         Olaf Kolflåth                           Funksjonstid 2018

Gjenvalgt:
Vararepresentant                   Oslaug Lisbeth Stranden       Funksjonstid  2019


Venneforeningens  representanter i Romsdalsmuseets årsmøte:

                                               Gerhard Hestad                     Funksjonstid 2018
                                               Berit Mette Mittet Bø              Funksjonstid 2018
                                               Tormod Skarsbø                    Funksjonstid 2018

                                               Vararepresentantar
                                               Kalle Welle                             Funksjonstid 2018
                                               Terje Kolstad                          Funksjonstid 2018
                                               Merete Halstensen                 Funksjonstid 2018

Revisor: BDO as,  Romsdalsmuseets revisor er revisor for Romsdalsmuseets Venner.

Valgkomite:
Elen Lein                                                                               funksjonstid til 2018
Lars Oltedal                                                                           funksjonstid til 2019
Terje Kolstad                                                                         funksjonstid til 20206. Kontingent 2018
Det ble fremmet forslag fra styret om økt kontingent med kr. 50,- pr kategori. Familie kr.450,-, enkelt kr. 400,- og bedrifter kr. 450,-. for 2018. Årsmøtet godkjente forslaget til kontingent for 2018 med en stemme i mot som ønsket økt prisen for familiemedlemskap til 500,-. .

7. Innkomne saker
Det var ingen innkomne forslag.


Orientering ved Olaf Kolflåth, Liv Sølverød, Romsdalsmuseets dyrevenner og Romsdalsmuseets direktør med flere

Olaf Kolflåth kommenterte innledningsvis de populære formiddagskafé-arrangementene med stort fremmøte, som eksempel på oppslutning fra medlemmer. Mai-turen ble informert om, da dato er satt til 20.mai. Turen går til Romsdalen med tindemuseet, Konfeksjonsmuseet og Rauma Ullvare på menyen.

Styret har også forsøkt å få frem en dugnadsgjeng på områdene. Nå vil man forsøke å få en fast dag i måneden i perioden mai-september, for holmarka, Bygata og Friluftsmuseet.  

Liv Sølverød kommenterte Dyrevennenes innsats på Holmarka, som er fulltids drivere. Hun presenterte mange bilder fra aktivitetene på Holmarka, med bl.a. Tor og Odin, som har lært å håndhilse! Øvrige dyr ble også presentert, og fortalte litt om ansvaret og arbeidet med dyra gjennom året. Dyrevennene påtar seg også oppdrag med kjøring, og har også inntekt på dette arbeidet. Arbeidet på Holmarka er allsidig, og et stort pluss for byens befolkning.

Holmarkaløkka har blitt et viktig element for driften av Holmarka, og løkka er i bruk daglig. Ikke minst med alle barnehagebesøkene som Dyrevennene organiserer gjennom hele året ved hjelp av dugnadsinnsats fra bl.a. 3 faste pensjonister. Dette styres gjennom en Facebook-gruppe. Holmarka er også mye besøkt av privatpersoner med barn gjennom året. Det er også et samarbeide med Turistforeningen i bruk av området. Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede er også viktig.

Dyrevennene har fått mye pressedekning, bl.a. i NRK gjennom året.

Man anslår mellom 8 – 10.000 besøkende i 2016.

Liv Sølverød viste også fram noe av behovet for dugnadsinnsats på Holmarka og oppfordret medlemmene til å delta i dugnadsgjengen i vennelaget.

RMV har som oppgave å støtte arbeidet til museet. Dyrevennenes innsats er godt innenfor disse statuttene. Liv nevnte det gode samarbeidet med Moldemarkas Venner, deriblant de nye rastebenkene som de lager på saga og andre aktiviteter.

Årsrapport for Holmarka legges ved årsprotokollen.

Jarle Sanden takket innledningsvis alle takket for innsatsen, støtten, og hjelpen fra museets side, ikke minst med å fylle museet med aktiviteter.  

Første driftsåret ved Krona viser at publikum trives i Krona, og museet trives i bygget. Hele 48% økning i besøkstall er svært bra, og alle har stått på for å betjene alle besøkende. Totalt sett har Krona blitt et nytt møtested.

I løpet har året også vært benyttet til å starte med samlingsrevisjon og å komme i orden i underetasjen i forhold til gjenstandsmagasinet og arkivmagasinene og verksted.

Budsjettet økte fra 18 til 25 millioner, med et underskudd på 85.000,- for 2016. Og egenkapitalen er solid. Økning av egne salgsinntekter er på 1,5 million i løpet av 2016. I tillegg er det gitt økning i budsjettilskudd fra det offentlige.

Museets utfordring er å fylle Krona med liv og røre. Vi opplever stor pågang, og det er lite som skal til i det daglige for å skape interesse. Tilfanget av ulike aktører er fra mange ulike sektorer, ikke minst andre kulturinstitusjoner og lag og foreninger.

Til tross for stort fokus på Krona, så er det fortsatt satsing på utviklingen av avdelingene utenfor Molde. Ikke minst er det brukt mye ressurser på Bud Museum. I Nesset prestegard arbeides det for overtakelse av presteboligen for å få et nytt formidlingstilbud som tilskudd til museet, herunder også formidling av litteraturhistorie.

Til slutt ble Fred Olav Slutaas, Anne Marie Moen og Bjørn Austigard hedret med roser for innsatsen med Formiddagskaffeén. Også avtrappende leder av valgkomiteen Liv Gerd Johansen ble hedret med blomster.

Under årsmøtet, ble det servert kaffe og kaker i Kafé Mali. Som årsmøteprogram fikk medlemmene kåseri om «Bøtt og brukt» ved Jarle Sanden i Kafé Mali

Molde
2. mars 2017

---------------------------------                                                     ----------------------------------
Dagrun Austigard                                                                  Svein Erik Skarsbø
                                                                      

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar